Ajánlat kérés

Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot és a lehető leghamarabb válaszolunk.
Kérem adja meg vezetéknevét!

Kérem adja meg keresztnevét!

Kérem adja meg telefonszámát! Pl.: +36301234567

Kérem adjon meg egy létező email címet!

Kérem adja meg a foglalás kezdetét!

Kérem adja meg a foglalás végét!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a FOX PROFESSIONALKft. (székhelye: 2234 Maglód Pasteur utca 45., képviseli: Pető Richárd ügyvezető, e-mail cím: berles@kisnagyautoberles.hu, a továbbiakban: Szolgáltató) az autókölcsönzési tevékenységével összefüggésben kapott adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatos szabályokat rögzítse és azokról tájékoztassa az érintetteket, elsősorban a Szolgáltatóval ügyfélkapcsolatba lépő bérlőket (a továbbiakban: Bérlő).

1. Jogi háttér

1.1. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §. (3) bek. szerint a jármű üzemben tartója (tulajdonosa), ha törvény eltérően nem rendelkezik, köteles a rendőrhatóság – adatkérés célját tartalmazó – felhívására a szabályszegés elkövetésekor a járművet vezető személyről adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség legfeljebb az adatkérést megelőző hat hónap időtartamra terjed ki.

1.2. Ugyanezen törvény 34. §. (1) és (3) bek. szerint a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó gazdálkodó szervezet a bérbe adott jármű rendszámáról, a bérlő nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, lakcíméről (székhelyének, telephelyének címéről), külföldi esetén állampolgárságáról, továbbá a bérbeadás kezdő és befejező időpontjáról köteles nyilvántartást vezetni. Az előzőekben megjelölt szervezet a nyilvántartás adatait a bérleti szerződés megszűntetését követő öt évig kezeli.

1.3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. §. (2) és (4) bek. szerint, ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amely alapján a (4) bek. szerinti adatok megállapíthatóak, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni. A (2) bek. szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza:

 1. a gépjármű hatósági jelzését,
 2. a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,
 3. azon időszak megjelölését, amelye a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.

1.4. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 220. §-a szerint, aki (…) a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el.

1.5. A jogrendszer egyéb elemei – így a számviteli szabályok – is előírhatnak adatkezelési, illetve adatszolgáltatási jogot vagy kötelezettséget a Szolgáltató részére.

2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre

Az 1. pont szerinti, a jogszabályban kötelezően előírt, illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők:

 1. Bérlő neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi igazolvány számát, illetve székhelye
 2. természetes személy Bérlő esetén a Bérlő neve, anyja neve, születési helye és ideje,
 3. nem természetes személy Bérlő esetén a Bérlő cégjegyzék száma vagy más nyilvántartási száma, valamint bankszámlaszáma,
 4. külföldi Bérlő esetén az állampolgárság megjelölése,
 5. a bérlet kezdő és befejező időpontja,
 6. a bérelt gépkocsit vezető személy előzőekben foglalt adatai, továbbá a vezetői igazolvány száma és érvényességi ideje,
 7. a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, bankkártyás vagy átutalásos fizetés esetén a bankkártya száma, illetve a bankszámla adatok,
 8. tartozás hátrahagyása esetén a bérleti szerződés felmondásának eseményei.

Az adatkezelés célja a bérleti szolgáltatás teljesítése, a bérleti jogviszonyból eredő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, a bérlettel kapcsolatos jogi tények feltárhatóságának biztosítása.

3. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja

3.1. A 2. pont szerinti adatok a gépkocsi bérleti szerződés megszűnését követő öt évig, illetve, ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők.

3.2. Az adatok kezelését a Szolgáltató az előzőekben foglalt időtartam leteltekor megszünteti.

3.3. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely, a fentiekben nem említett körben történő adatkezelésre kerül sor.

3.4. A Szolgáltató köteles a Bérlőkről nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni.

3.5. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz való hozzáférést megfelelő védelemmel kell ellátni.

3.6. A papíralapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani.

4. A személyes adatok továbbításának esetei

4.1. A 2. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók:

 1. azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,
 2. a számlázási és forgalmazási viták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,
 3. a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
 4. a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.
 5. azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a bérlet, illetve a panaszok ügyintézését, illetőleg az ügyféltájékoztatást végzik,
 6. a Szolgáltató azon partnereinek, amelyek a bérletközvetítést végzik vagy az autóbérlési igények teljesítésében közreműködnek
 7. a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

4.3. A 4.1. és 4.2. pontok alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.

5. A bérlő hozzájárulása és módosításának joga

5.1. A Szolgáltató a Bérlő adatkezeléséhez való előzetes hozzájárulását köteles megszerezni minden olyan esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően nem írja elő.

5.2. Szolgáltató a Bérlő adatkezelési hozzájárulását a bérleti szerződésben a jelen szabályzatra tett egyértelmű hivatkozással, illetve a bérleti szerződés Bérlő általi aláírásával szerezheti meg.

5.3. A Bérlő a hozzájárulásával történő adatkezelésről szóló nyilatkozatát a Szolgáltató e-mail címén tett vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával bármikor szabadon megváltoztathatja.

5.4. A Bérlő adatkezelési nyilatkozatai közül a legutóbbi keltezésű az érvényes.

6. A szolgáltató adatkezelésének szabályai

6.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint teheti lehetővé.

6.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a jogviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.

7. Az adatvédelmi felelős

7.1. A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy:

 • neve: Pető Richárd
 • beosztása: Ügyvezető
 • elérhetősége: berles@kisnagyautoberles.hu

7.2. Az adatvédelmi felelős köteles biztosítani:

 1. azt, hogy a Szolgáltató és alkalmazottja, tagja, megbízottja az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokat és a jelen Szabályzatot megismerje, és a munkája során betartsa,
 2. az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgyi feltételeit,
 3. a jelen Szabályzatnak a Bérlők, ügyfelek részére való nyilvános elérhetőségét.

Hatályos: 2015.09.01-től

Kérem fogadja el a Felhasználási feltételeket!