Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a FOX PROFESSIONALKft. (székhelye:

2234 Maglód Pasteur utca 45., képviseli: Pető Richárd ügyvezető, e-mail cím: berles@kisnagyautoberles.hu, a

továbbiakban: Szolgáltató) az autókölcsönzési tevékenységével összefüggésben kapott adatok kezelésével,

felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatos szabályokat rögzítse és azokról tájékoztassa az érintetteket,

elsősorban a Szolgáltatóval ügyfélkapcsolatba lépő bérlőket (a továbbiakban: Bérlő).

1. Jogi háttér

1.1. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §. (3) bek. szerint a jármű üzemben

tartója (tulajdonosa), ha törvény eltérően nem rendelkezik, köteles a rendőrhatóság – adatkérés célját tartalmazó

– felhívására a szabályszegés elkövetésekor a járművet vezető személyről adatot szolgáltatni. Az

adatszolgáltatási kötelezettség legfeljebb az adatkérést megelőző hat hónap időtartamra terjed ki.

1.2. Ugyanezen törvény 34. §. (1) és (3) bek. szerint a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó gazdálkodó

szervezet a bérbe adott jármű rendszámáról, a bérlő nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről,

lakcíméről (székhelyének, telephelyének címéről), külföldi esetén állampolgárságáról, továbbá a bérbeadás

kezdő és befejező időpontjáról köteles nyilvántartást vezetni. Az előzőekben megjelölt szervezet a nyilvántartás

adatait a bérleti szerződés megszűntetését követő öt évig kezeli.

1.3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. §. (2) és (4) bek. szerint, ha a gépjárművet az

üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más személy használatába adta, és ezt a használatba vevő

személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával

igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban

menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amely alapján

a (4) bek. szerinti adatok megállapíthatóak, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell

kiszabni. A (2) bek. szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza:

a) a gépjármű hatósági jelzését,

b) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét,

nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének

(telephelyének) címét,

c) azon időszak megjelölését, amelye a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.

1.4. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 220. §-a szerint, aki (…) a közúti forgalomban olyan gépi

meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek

vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el.

1.5. A jogrendszer egyéb elemei – így a számviteli szabályok – is előírhatnak adatkezelési, illetve

adatszolgáltatási jogot vagy kötelezettséget a Szolgáltató részére.

2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre

Az 1. pont szerinti, a jogszabályban kötelezően előírt, illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató

által kezelt személyes adatok a következők:

a) Bérlő neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi igazolvány számát, illetve székhelye

b) természetes személy Bérlő esetén a Bérlő neve, anyja neve, születési helye és ideje,

c) nem természetes személy Bérlő esetén a Bérlő cégjegyzék száma vagy más nyilvántartási száma, valamint

bankszámlaszáma,

d) külföldi Bérlő esetén az állampolgárság megjelölése,

e) a bérlet kezdő és befejező időpontja,

f) a bérelt gépkocsit vezető személy előzőekben foglalt adatai, továbbá a vezetői igazolvány száma és

érvényességi ideje,

g) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, bankkártyás vagy átutalásos fizetés esetén a bankkártya

száma, illetve a bankszámla adatok,

h) tartozás hátrahagyása esetén a bérleti szerződés felmondásának eseményei.

Az adatkezelés célja a bérleti szolgáltatás teljesítése, a bérleti jogviszonyból eredő jogok érvényesítése és

kötelezettségek teljesítése, a bérlettel kapcsolatos jogi tények feltárhatóságának biztosítása.

3. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja

3.1. A 2. pont szerinti adatok a gépkocsi bérleti szerződés megszűnését követő öt évig, illetve, ha a bérleti

jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges

lezárásáig kezelhetők.

3.2. Az adatok kezelését a Szolgáltató az előzőekben foglalt időtartam leteltekor megszünteti.

3.3. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul

törli, ha a Szolgáltatónál valamely, a fentiekben nem említett körben történő adatkezelésre kerül sor.

3.4. A Szolgáltató köteles a Bérlőkről nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni.

3.5. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz való hozzáférést megfelelő védelemmel kell

ellátni.

3.6. A papíralapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani.

4. A személyes adatok továbbításának esetei

4.1. A 2. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók:

a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás

kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,

b) a számlázási és forgalmazási viták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,

c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az

elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra

hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a

bíróságnak,

d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

e) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a bérlet, illetve a panaszok ügyintézését, illetőleg az ügyfél-

tájékoztatást végzik,

f) a Szolgáltató azon partnereinek, amelyek a bérletközvetítést végzik vagy az autóbérlési igények teljesítésében

közreműködnek

g) a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

4.3. A 4.1. és 4.2. pontok alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos

titoktartási kötelezettség terheli.

5. A bérlő hozzájárulása és módosításának joga

5.1. A Szolgáltató a Bérlő adatkezeléséhez való előzetes hozzájárulását köteles megszerezni minden olyan

esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően nem írja elő.

5.2. Szolgáltató a Bérlő adatkezelési hozzájárulását a bérleti szerződésben a jelen szabályzatra tett egyértelmű

hivatkozással, illetve a bérleti szerződés Bérlő általi aláírásával szerezheti meg:

5.3. A Bérlő a hozzájárulásával történő adatkezelésről szóló nyilatkozatát a Szolgáltató e-mail címén tett vagy

postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával bármikor szabadon megváltoztathatja.

5.4. A Bérlő adatkezelési nyilatkozatai közül a legutóbbi keltezésű az érvényes.

6. A szolgáltató adatkezelésének szabályai

6.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok

megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és a jelen Szabályzatban

meghatározottak szerint teheti lehetővé.

6.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon

terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az

alkalmazottat a jogviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.

7. Az adatvédelmi felelős

8.1. A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy:

 neve: Pető Richárd

 beosztása: Ügyvezető

 elérhetősége: berles@kisnagyautoberles.hu

8.2. Az adatvédelmi felelős köteles biztosítani:

a) azt, hogy a Szolgáltató és alkalmazottja, tagja, megbízottja az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó

jogszabályokat és a jelen Szabályzatot megismerje, és a munkája során betartsa,

b) az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgyi feltételeit,

c) a jelen Szabályzatnak a Bérlők, ügyfelek részére való nyilvános elérhetőségét.

Hatályos: 2015.09.01-től